SOCJALNE STYPENDIUM SZKOLNE

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koluszki. Stypendium szkolne ma charakter socjalny, tj. przy jego przyznaniu bierze się pod uwagę kryterium dochodu na jednego członka w rodzinie (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) i obejmuje ono uczniów od klasy I szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).
Podstawą przyznania stypendium jest wysokość dochodu na jednego członka rodziny, osiągnięta w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Dochód ten nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto.
Wypłata stypendium jest realizowana po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa tj. na przełomie października i listopada oraz maja i czerwca każdego roku, na podstawie przedłożonych rachunków bądź faktur dokumentujących wydatki związane z edukacją dziecka (zakup podręczników, słowników, literatury edukacyjnej, lektur szkolnych, zakup przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego itp.).
Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego udzielają pracownicy Referatu, pod następującymi numerami telefonu: 44 725 67 63, 44 725 67 61.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobiera się i składa wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od dnia 1 do 15 września br. w Referacie Spraw Obywatelskich tut. Urzędu.

Druki wniosków o przyznanie stypendium można również otrzymać w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego lub pobrać klikając link poniżej:

WNIOSEK STYPENDIUM SZKOLNE 2021