I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

ul. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki

Tel/fax:44 7141489, e-mail lo1_koluszki@poczta.onet.pl, www.lo1koluszki.pl

Logowanie wyłącznie przez stronę: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

         

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Lp. Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
1.

język angielski

matematyka

informatyka

1A

język angielski

język niemiecki

język polski,

matematyka,

język obcy,

informatyka

2

biologia

chemia

fizyka

1B

język angielski

język niemiecki

język polski,

matematyka,

biologia,

chemia/fizyka

3

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

1C

język angielski

język niemiecki

lub język hiszpański

lub język francuski

język polski,

matematyka,

historia,

wiedza o społeczeństwie

 4

język angielski

geografia

matematyka

 1D

 język  angielski

 język niemiecki

 lub język hiszpański

 lub język francuski

język polski,

matematyka,

język obcy,

geografia

 

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok szkolny 2020/2021 możliwe są dwie formy składania wniosku w szkole pierwszego wyboru. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata po wprowadzeniu wszystkich danych do aplikacji w systemie Vulcan (https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat) będą mogli jak dotychczas wydrukować wypełniony wniosek, podpisać i złożyć osobiście w szkole pierwszego wyboru lub złożyć go elektronicznie, czyli podpisać e-wniosek za pomocą podpisu elektronicznego (profil zaufany/podpis kwalifikowany). W przypadku zastosowania profilu zaufanego/podpisu kwalifikowanego nie ma obowiązku składania wniosku osobiście w szkole pierwszego wyboru.

Terminy dotyczące postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2020/2021

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.

 

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 4 sierpnia 2020 r.

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020 r.

 

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

 

 1. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 19 sierpnia 2020 r.

 

 1. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 20 sierpnia 2020 r.

 

 1. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 22 sierpnia 2020 r.

 

 1. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 1. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 

 1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
   


  Informacja dotycząca zasad przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych