Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności.

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

https://lo1koluszki.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– w dotychczasowych galeriach są zdjęcia, które nie posiadają alternatywnych podpisów,

– brak możliwości uzyskania wysokiego kontrastu

Data publikacji strony internetowej: 2010.02.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.06.06

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest : administrator strony www szkoły, tel. 603510290

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 447141489

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący  żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna.

 

Bezpośrednio do l Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach prowadzi jedno wejście od strony ul. Kościuszki.

Szkoła mieści się na parterze budynku ( sale lekcyjne 13 , 14, sala gimnastyczna, księgowość, biblioteka) oraz na pierwszym piętrze (sekretariat, dyrekcja szkoły, pokój nauczycielski, sale 1 – 11).

Do budynku w którym znajduje się szkoła prowadzą jeszcze dwa wejścia przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach od strony ulicy Kościuszki oraz od ulicy Ludowej, a także przez halę sportowa od ulicy Ludowej.

Do wszystkich wejść prowadzą schody.

Szkoła nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, ani windy.

Osoby na wózkach mogą poruszać się po korytarzach. Nie ma w placówce toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem od strony ulicy Ludowej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można również skorzystać z tłumacza języka migowego.